popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Inerta gaser

Syrebrist kan uppstå vid användning av gaser som kväve, helium, koldioxid, neon och argon, om inte bra säkerhetsrutiner följs.

volymetric

Atmosfäriska gaser är ogiftiga, men ökningar av koncentrationen, särskilt syrehalten, påverkar livs- och förbränningsprocesser.

Syre i sig självt är inte antändbart, men bidrar till förbränning. Kväve och argon förhindrar förbränning.

Om inte goda arbetsmetoder används kan olyckor inträffa eftersom människor inte kan upptäcka ändringar i koncentrationen.

När gaserna är i flytande form är det viktigt att tänka på den mycket låga temperaturen (lägre än -180 °C vid lufttryck). De kan snabbt orsaka kylskador och göra vissa material sköra.

Faror med syrebrist

Syre är nödvändigt för liv, och det är viktigt att det finns tillräckligt med syre i inandningsluften. En frisk person kan överleva ett kort tag vid ett syreinnehåll på ned till omkring 16 %. Syrebrist ger inga uppenbara tecken och upptäcks inte av människor.

Oxygen volume %Åtgärd och symtom
18Lägsta gräns för att arbeta utan friskluftsmask
< 18Kraftig minskning av fysiska och mentala förmågor utan att du märker något onormalt
< 10Risk för medvetslöshet utan förvarning efter några minuter
< 8Medvetslöshet inom några minuter
Återhämtning möjlig om du bärs utomhus omedelbart
< 6Medvetslöshet nästan omedelbart

 

Inerta gaser - Orsaker till syrebrist och hur du undviker det

För att undvika syrebrist måste du vara mycket uppmärksam på följande:
 • Läckage av andra gaser än oxygen, vilket automatiskt leder till syrebrist. Nyligen monterad utrustning som använder inerta eller andra typer av gaser ska kontrolleras noggrant för läckor med hjälp av ett tidsberäknat test av gastryckfallet, tillsammans med ett test med en godkänd vätska för läckagetest som är kompatibel med utrustningen som den används för.
 • All utrustning, till exempel rör- och slangkopplingar, ska vara korrekt monterade. Slangar och annan utrustning ska hålla fria från läckor och skyddas mot skador. Allt underhålls- och reparationsarbete ska utföras av erfaren och kompetent personal.
 • När arbetsperioden är över måste flaskventilen eller rörförsörjningens stoppventil stängas av för att undvika läckage mellan två arbetsperioder. Ventilerna på svetsutrustning får inte användas som avstängningsventiler för gasförsörjningen. Gasflaskor som används ska hanteras varsamt och får inte slås omkull.
 • En liten mängd flytande gas kan bli till en stor mängd gas. Därför kan spill av flytande gas snabbt orsaka syrebrist i slutna utrymmen. Tankar och utrustning för lagring och hantering av flytande gas ska inspekteras noggrant och underhållas enligt alla föreskrifter och rekommendationer.
 • Avluftade gaser har ofta lågt syreinnehåll, och inget arbete ska utföras i sådana atmosfärer.
 • Syrebrist uppstår när anläggningsobjekt som reparationsbehållare förbereds genom att renas med kväve eller andra inerta gaser.
 • Processer som kylning av livsmedel, markfrysning, kryogena operationer och bevaring av blodplasma, som innefattar förångning av flytande kväve, leder automatiskt till syrebrist i atmosfären. Människor måste använda lämplig andningsutrustning på sådana platser, även om syrebristen är liten.
 • Alla processer med gassvetsning och uppvärmning konsumerar syre från luften och kan leda till syrebrist om inte arbetsområdets volym och ventilation är tillräcklig.
 • På grund av gasens höga densitet i förhållande till luften kan det vara svårt att få bort argon, koldioxid och andra kalla gaser från stora behållare och djupa hål. Luft som fylls på i botten av sådana utrymmen tenderar att flyta upp genom den täta gasen utan att ersätta den. Det betyder att rening kan ta mycket längre tid än förväntat.
 

Inerta gaser - Upptäcka anrikning eller brist på oxygen

Kontinuerliga mätmetoder måste användas vid arbete i rum där syreinnehållet kan ändras till farliga nivåer under arbetsperioden. Det finns mätinstrument som visar ökningar och minskningar av syrehalten i den omgivande atmosfären. I slutna utrymmen ska mätinstrumentet placeras så nära personalen som möjligt. Personalen rekommenderas att ha ett bärbart mätinstrument fäst på arbetskläderna.

Diskontinuerliga mätmetoder ska bara användas om tiden mellan två mätningar gör att tendensen till farliga ändringar av syreinnehållet kan upptäckas tillräckligt snabbt.

Andra gaser

Ett utrymmes säkerhet påverkas inte bara av syre, utan även av andra gaser som bränngaser och kväveoxider när skärbrännare och värmepistoler används. De bör analyseras efter behov.

Förebyggande åtgärder:
 • Apparater som används för tillverkning, distribution och användning av inerta gaser måste installeras och identifieras enligt rekommendationerna från industrigasbranschen, och måste följa lämpliga föreskrifter.
 • Läckor måste hanteras av personer med rätt utbildning och utrustning.
 • Information måste finnas om vilka åtgärder personalen och de som ger första hjälpen ska utföra vid en olycka.
 • Driftspersonalen måste alltid följa arbetsinstruktionerna och föreskrifterna, och vid behov använda skyddsutrustning.
 • Alla som arbetar i utrymmen där syrebrist eller anrikning av syre kan inträffa måste få adekvata instruktioner om vilka risker som finns, och särskilt uppmärksammas på att riskerna är smygande på grund av den snabba effekten och att man kan vara helt omedveten om den fara man utsätts för.
Inert gases