transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Nya etiketter och säkerhetsdatablad för våra gaser från den 1 december 2010

Förordning (EG) nr. 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av ämnen och blandningar börjar gälla den 1 december 2010 för ämnen och den 1 juni 2015 för blandningar. Implementeringen av förordningen betyder följande för våra verksamheter:

Rena gaser
Alla behållare (gasflaskor, flytande kärl, osv.) för ren gas
(=ämne, t.ex. syre, kväve, argon, koldioxid, helium, acetylen, N2O, CO, osv.) som lämnar våra produktionsanläggningar från och med den 1 december 2010 kommer att ha nya etiketter. De nya säkerhetsdatabladen för dessa gaser publiceras på våra hemsidor.

Gasblandningar
För gasblandningar (t.ex. Odorox, Mison, gasol, specialgasblandningar) krävs nya etiketter och säkerhetsdatablad från och med den 1 juni 2015. Tills dess ska blandningar klassificeras, förpackas och märkas i enlighet med nuvarande lagstiftning (direktiv 1999/45/EG).

Försäljningsställen
En övergångsperiod på två år (dvs. till den 1 december 2012 för rena gaser och till den 1 juni 2017 för blandningar) gäller för de flaskor som redan finns i omlopp (på marknaden).
Det betyder att flaskor som redan finns hos kunder, på försäljningsställen hos tredje part och hos gasdistributörer före den 1 december 2010 inte behöver märkas om före dessa övergångsdatum.

Lagertankar
Lagertankar på produktionsanläggningar och kundanläggningar behöver inte märkas om enligt CLP innan den lokala lagstiftningen för märkning av lagringsbehållare för farliga kemikalier har uppdaterats enligt CLP.

Ny riskklass ”gaser under tryck”
En av de nya punkterna i CLP-klassificeringen är en ny riskklass för ”gaser under tryck”. Det betyder att alla gaser som har ett högre tryck än 2 bar i en behållare anses vara farliga. Den här riskklassen är en konsekvens av harmoniseringen med föreskrifterna för transport av farligt gods, där tryck anses vara en av de största riskerna.

Övriga ändringar
Övriga stora förändringar jämfört med den gamla klassificeringen är de nya diamantformade röda och svarta piktogrammen istället för de gamla orange och svarta symbolerna för risk, nya fraser för risk (H, Hazard) och försiktighet (P, Precautionary) istället för de gamla R- och S-fraserna, samt de nya signalorden Varning (Warning) och Fara (Danger).

ADR
ADR-symbolerna (Agreement of Dangerous goods by Road) förblir som idag.

Mer information:
Alf Berts på alf.berts@se.aga.com, regional samordnare för REACH, CLP och säkerhetsdatablad.
Nya etiketter och säkerhetsdatablad för våra gaser från den 1 december 2010